Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
2564 หนังสือภายนอก
ทั่วไป | 29 กันยายน 2564 15:50:17

yes โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) จัดกิจกรรมวันที่ 15 ต.ค. 63

yes โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันที่ 29 ต.ค. 63

yes โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต จัดกิจกรรมวันที่ 24 ก.พ. 64

yes โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมวันที่ 25 ก.พ. 64

yes โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก จัดกิจกรรมวันที่ 4 มี.ค.64

yes โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) จัดกิจกรรมวันที่ 12 มี.ค.64

yes โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏ์ร์นุกูล) จัดกิจกรรมวันที่ 17 มี.ค.64

yes โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต จัดกิจกรรมวันที่ 17 มี.ค.64

yes โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) จัดกิจกรรมวันที่ 19 มี.ค.64

yes โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันที่ 25 มี.ค.64

yes โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) จัดกิจกรรมวันที่ 5 เม.ย.64

yes วิทยาลัยพลังงานทดแทน จัดกิจกรรมวันที่ 6 เม.ย.64

yes โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมวันที่ 7 เม.ย.64

yes โรงเรียนบ้านชมพู จัดกิจกรรมวันที่ 9 เม.ย.64