Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ศึกษาดูงาน
ทั่วไป | 15 กันยายน 2564 12:02:43

รายชื่อโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) ศึกษาดูงานวันที่ 15 ตุลาคม 2563

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) ศึกษาดูงานวันที่ 29 ตุลาคม 2563

โรงเรียนอนุบาลแพร่ ศึกษาดูงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต ศึกษาดูงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนอนุบาลแพร่ ศึกษาดูงานวันที่ 25 ภุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ศึกษาดูงานวันที่ 4 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านวังซ้าย(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) ศึกษาดูงานวันที่ 12 มีนาคม 2564

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ศึกษาดูงานวันที่ 17 มีนาคม 2564

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต ศึกษาดูงานวันที่ 17 มีนาคม 2564

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ศึกษาดูงานวันที่ 18 และ 20 มีนาคม 2564

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) ศึกษาดูงานวันที่ 19 มีนาคม 2564

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ศึกษาดูงานวันที่ 25 มีนาคม 2564

โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนนูทิศ) ศึกษาดูงานวันที่ 5 เมษายน 2564

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศึกษาดูงานวันที่ 6 เมษายน 2564

โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษาดูงานวันที่ 7 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านชมพู ศึกษาดูงานวันที่ 9 เมษายน 2564.