Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
งานประกันคุณภาพการศึกษา วิจัย
ทั่วไป | 10 กุมภาพันธ์ 2564 12:50:13

smiley  พ.ศ. 2555 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ตัวบ่งชี้ที่ 5     งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 6     งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 7     ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

smiley  พ.ศ. 2556 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 4.1           ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 4.2           ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 4.3           เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 5             งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 6             งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 7             ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

smiley  พ.ศ. 2557 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1           ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2           เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

smiley  พ.ศ. 2558 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

smiley  พ.ศ. 2559 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

smiley  พ.ศ. 2560 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

smiley  พ.ศ. 2561 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

smiley  พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines

ผลและกระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาด้านวิจัยและเพื่อผู้เรียน