Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม
ฐานกิจกรรม | 6 กุมภาพันธ์ 2563 10:00:42

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย ให้แก่น้องๆนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-5 โรงเรียนสองพิทยาคม จำนวน 57 คน ใน 4 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วยเรื่องการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของกรดเบส, ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ และการตรวจสอบเบื้องต้น, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / สรีระพืช และการเพาะเห็ดไมคอไรซาส์ (เห็ดตับเต่า/เห็ดเผาะ) โดยทีมคณาจารย์กลุ่มศึกษาทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม