Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
คณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั่วไป | 29 มีนาคม 2562 10:48:33

วันที่ 28 มีนาคม 2562 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำคณะทีมงานเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ปรับใช้ในการทำงานด้านการบริการวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

รูปกิจกรรม