Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4-6  โรงเรียนอนุบาลร้องกวางเข้าศึกษาดูงานและเข้าฐานทางด้านเทคโนโลยีการลิตพืช 
ศึกษาดูงาน | 7 มีนาคม 2562 17:41:33

วันพุธ  ที่ 6   มีนาคม  พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4-6  จำนวน 185 คน ของโรงเรียนอนุบาลร้องกวางเข้าศึกษาดูงานและเข้าฐานทางด้านเทคโนโลยีการลิตพืช  5  ฐานกิจกรรม . มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์พืช, ดินดีด้วยธาตุอาหาร(ดิน ปุ๋ย น้ำ) ,ดิน ปุ๋ย น้ำ  แหล่งพลังงานของพืช, น้องเดือน และทุ่งแสงตะวัน โดยมีอาจารย์ ดร.ประกิตต์  โกะสูงเนิน อาจารย์ ดร.ละออทิพย์  ไมตรี และอาจารย์ ดร.ศิริโสภา  อินขะ  วรรณวงศ์เป็นวิทยากร กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

รูปกิจกรรม